Privacybeleid

Privacyverklaring ExportData Services B.V.

versie: EDO 4-4 v2

ExportData Services B.V., gevestigd aan Broekhorst 3, 6866 NN Heelsum, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ExportData Services B.V.
Broekhorst 3
6866 NN Heelsum
Nederland
Website: www.exportdata-services.nl 
Telefoon: +31 317 428713
Email: info@exportdata-services.nl

ExportData Services B.V. heeft een functionaris Gegevensbescherming. Hij/zij is te bereiken via info@exportdata-services.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ExportData Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bedrijfsnaam, van het bedrijf waarvoor u heeft aangegeven werkzaam te zijn
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites van ExportData B.V. heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exportdata.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ExportData Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het mogelijk maken dat gebruik wordt gemaakt van de software van ExportData B.V.
 • Het afhandelen van uw betaling of facturering
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • ExportData Services B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • ExportData Services B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ExportData Services B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ExportData ServicesB.V.) tussen zit. ExportData Services B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • ExportDocumenten Online voor aanvragen van documenten en logistieke administratie
 • Handtekening certificaat voor elektronisch tekenen van aanvragen van documenten via ExportDocumenten Online
 • Support hulpmiddelen voor support, alleen per sessie na expliciete toestemming
 • Support administratie voor supportdoeleinden 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ExportData Services B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens:   
De bewaartermijn betreft de Nederlands wettelijke bewaartermijn
van documenten en overeenkomsten van toepassing op de door u gebruikte functies van de software van ExportData Services B.V. 
De persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door u gebruikte functies van de software van ExportData Services B.V. gekoppeld aan documenten en overeenkomsten, waardoor deze net zo lang bewaard worden als de Nederlands wettelijke bewaartermijn van de betreffende documenten en/of overeenkomsten.

Persoonsgegevens worden zondermeer bewaard gedurende de periode dat u een licentie heeft voor ExportData diensten of software.

Bij afspraken tussen u of het bedrijf waarvoor u heeft aangegeven werkzaam te zijn of werkzaamheden voor te verrichten, inzake bewaartermijnen van documenten en/of overeenkomsten afwijkende van de Nederlands wettelijke bewaartermijn, is de bewaartermijn van alle persoonsgegevens beperkt tot deze afspraken, tenzij de Nederlandse wettelijke regels anders bepalen.

Delen van persoonsgegevens met derden
ExportData B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ExportData B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Indien ExportData B.V. uw gegevens aan derden moet doorgegeven als gevolg van een door u geactiveerde functie in de software van ExportData B.V. is ExportData B.V. niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door de door u geselecteerde derde partij. U dient zelf afspraken te maken met deze derde partij inzake de door u via de software van ExportData B.V. aan deze derde partij verstrekte gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ExportData B.V. gebruikt alleen zogenoemde functionele cookies of vergelijkbare technieken ten behoeve van haar software. Deze cookies en vergelijkbare technieken worden verwijderd, zodra gebruik van de software van ExportData wordt beëindigd. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@exportdata.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ExportData B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ExportData B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ExportData B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@exportdata-services.nl